Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden
  • Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde algemene voorwaarden.
  • MerlanDuo behoudt zich het recht voor per individueel contract bijkomende algemene voorwaarden op te leggen.
 1. Aanbod en producten
  • De aanbiedingen van MerlanDuo houden geen verbintenis van harentwege in.
  • MerlanDuo behoudt zich het recht voor om, zolang er geen definitieve overeenkomst gesloten is, wijzigingen aan te brengen die een verbetering van de goederen voor ogen hebben, mits uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de koper. MerlanDuo behoudt zich eveneens het recht voor om wijzigingen aan te brengen ter uitvoering van overheidsvoorschriften.
 1. Totstandkoming koop
  • De partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat de koop definitief tot stand komt na de achtste dag volgend op de ondertekening van de bestelbon.
 1. Leveringen
  • De goederen worden op het door de klant aangeduid adres franco geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • Terugzending van goederen wordt aanvaard binnen de termijn van acht dagen zoals door de wet voorgeschreven. Binnen de termijn van acht dagen worden de kosten van de terugzending gedragen door MerlanDuo.
  • De leveringstermijnen zoals vermeld op de website, factuur of bestelbon, zijn bedoeld als aanduiding, en dus niet bindend.
 1. Prijzen en facturatie
  • Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.
  • De voorwaarden en prijzen op een orderbon of factuur blijven geldig voor een jaar vanaf dagtekening tenzij anders overeengekomen.
  • Behoudens geschreven akkoord van MerlanDuo zijn de goederen contant betaalbaar op leverdatum.
  • Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee en geeft MerlanDuo het recht om een overeenkomst, zelfs één die gedeeltelijk is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, te schorsen ofwel aanvullende garanties te eisen.
  • Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijnen, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, zal van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, vanaf de leveringsdatum tot op de datum van de daadwerkelijke betaling. Het verschuldigde bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro, te vermeerderen met een vergoeding van de eventuele gerechtskosten en een schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
  • Onverminderd het recht op schadevergoeding, is MerlanDuo gerechtigd om de overeenkomst op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen dan wel aanvullende garanties te eisen ingeval van faillissement, vereffening, of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de klant.
 1. Aanvaarding en verhaal
  • “De inbezitname zonder voorbehoud van de goederen en/of de diensten geldt als stilzwijgende aanvaarding ervan voor wat de zichtbare gebreken en conformiteit betreft, vanaf de dag dat de koper kennis kon nemen van het gebrek.”
  • Enkel klachten die per aangetekend schrijven of email worden ingediend binnen de 3 jaar waarin de koper redelijkerwijze kennis kon nemen van het gebrek van de goederen of na de vaststelling van de schade, en die gedetailleerd en precies worden omschreven, kunnen in aanmerking genomen worden
  • Alle verhalen vervallen indien de klant veranderingen aanbrengt aan de geleverde goederen zonder toestemming van MerlanDuo of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van MerlanDuo. Ook in geval van laattijdige of weigering van betaling te wijten aan nalatigheid of uitvoering ter kwader trouw van de klant, vervallen alle verhalen.
  • Ingeval van gebrekkige levering kan MerlanDuo de goederen naar eigen keuze binnen een normale termijn herstellen of vervangen, ofwel de goederen terugbetalen aan gefactureerde prijs.
 1. Waarborgen
  • Door MerlanDuo wordt op de hiernavolgende producten, dewelke als zodanig zijn aangeduid op de afleverbon de volgende waarborg verleend, te rekenen vanaf de datum van levering: een waarborg van 5 jaar op het weeffouten bij dekens en kussens; 10 jaar op de kern van matrassen van het type atlas, aurora, castor, pollux, pleione, polaris en tegmine; 10 jaar op boxsprings; 5 jaar op de kern van matrassen van het type asterope, babymatras, cappella, electra, gemma, merope, regulus en sirius; 5 jaar op lattenbodems. Al deze garanties gelden slechts bij conform gebruik. Uitdrukkelijk stellen we dat een matras op een degelijk bodem dient te liggen, die voldoende veert over het ganse oppervlak, dus ook aan de zijkanten, en die in het midden niet doorzakt bij normale belasting. De eerste twee jaar geldt een garantie over de volledige aankoopwaarde van de diverse goederen. Vanaf het derde jaar geldt een degressieve garantie, dat wil zeggen dat elk volgend jaar 1/7de van het aankoopbedrag in mindering wordt gebracht voor de producten met 10 jaar garantie, en 1/3de van het aankoopbedrag in mindering wordt gebracht voor producten met 5 jaar garantie. Deze waarborg dekt materiaal- en constructiefouten en bestaat uit het vervangen of herstellen van onderdelen of goederen die door MerlanDuo als gebrekkig worden beschouwd.  Een eventuele herstelling of vervanging heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.  De vervangen onderdelen worden eigendom van MerlanDuo zodra de vervanging uitgevoerd is.
  • De klant die zich op garantie wenst te beroepen dient MerlanDuo schriftelijk en binnen de 7 dagen na de ontdekking van het gebrek te verwittigen. De garantie is slechts inroepbaar indien de afleverbon of factuur kan worden voorgelegd en gelden slechts voor zover de goederen in het kader van hun normaal gebruik als een goed huisvader en volgens de instructies van MerlanDuo werden gebruikt.  MerlanDuo behoudt zich het recht voor om de goederen te inspecteren m.b.t. de verleende waarborg.
  • Onverminderd het bepaalde in art. 7.1 vervalt voornoemde waarborg indien vastgesteld wordt dat er door de klant of door derden wijzigingen aan het materiaal werden uitgevoerd.

 2. Aansprakelijkheid
  • Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat MerlanDuo slechts aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en als het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat MerlanDuo enkel aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de klant betaalde bedrag met betrekking tot de desbetreffende levering. MerlanDuo draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, verhaal van derden e.d.
  • Alle verhalen vervallen indien de klant veranderingen aanbrengt aan de geleverde goederen zonder toestemming van MerlanDuo of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van MerlanDuo.
 1. Overmacht
  • Overmacht of uitzonderlijke omstandigheden die de uitvoering van de verbintenis zeer moeilijk maken en bij de totstandkoming niet konden voorspeld worden, geven MerlanDuo het recht tot totale of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.
  • In voorkomend geval kan MerlanDuo bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de klant hierdoor zou lijden.
 1. Auteursrechten

10.1 MerlanDuo blijft eigenaar van alle industriële of intellectuele rechten met betrekking tot de geleverde goederen en/of verleende diensten.

 1. Algemeen

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overeenkomst. De overeenkomst blijft bindend, enkel de bepaling is nietig. Behoudens geschreven akkoord tussen MerlanDuo en de klant, vertegenwoordigen bestelbon en de huidige algemene voorwaarden het volledige akkoord tussen de partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt dienaangaande alle vroegere mondelinge overeenkomsten. Tenzij anders voorzien, zal een kennisgeving of mededeling in het kader van deze overeenkomst per aangetekende brief op per fax moeten gebeuren.